A PALORA, DI PIETRO CICCARELLI

parolePi mia a palora è comu u pani pi manciari
Pia mia a palora è cumu u saliatu 'na pasta
Pia mia a palora è cumu u latti appena muntu
Pia mia a palora è cumu u vinu di la vigna
Pi mia a palora è nill'aria e s'avà affirrari
Pi mia a palora si mindi una appressu all'autra
pi farisi capiri di la genti ca ancora cridi a i sentimenti.
U sacciu ca ma moriri e dopu un putemu parlari chiù.
E allura allistimuni: scrivimu, mannamu e-mail, facebook e sms.
Vulissi essiri u primu a 'nsignarimi cosi cumu a quissi, appena i spirimantanu.
Na vota, si scrivivanu i littri a zita e si ci diciva ca uno a vuluva beni.
Amuri mia spacunciratu, ia u nu scrissi mai.
Mi piaciva babbiari cu i fimmini,
Mi piaciva iri a ballari e fari u latin lover
Mi piaciva fumari e a sira 'mbriacarimi e mindiri u discu di Rachmaninov.
Mi piaciva scriviri palori ca ia sulu capiva: u duluri l'aviva dintra u cori.
U iurnu aviva tanti chiffari, ma a sira era sulu, e c'era u vinu.
Mi du cumpagnu tradituri!!: prima mi faciva ridiri e dopo ittari vuci e chianciri.
Di luntanu, a dra banna a cantunera à vitti arrivari.
Mi, chi fu!! Vinu, sigaretti, li mannavu a fari futtiri.
Ora u me cori è sempri allegru, haiu i dulura pi l'età, ma mi ni futtu.
U me figlu tecnologico mi 'nsignò u computer e scrivu na tastiera.
Palora o parola, u stissu è: mi vasta ca puzzu fari sapiri ca sugnu vivu
e ca mi viunnu 'ntesta belli pinsieri.
Si pua u scrivu in sicilianu o in italianu chi 'mpurtanza avi.
Binidittu cu spirimintò a parola (palora).
Avimu a parlari, scriviri, dipingiri, fari sculture,
cantari e sunari e vidiri ne facci: bianchi, nivuri, gialli, russi e cirlicachi.
U Signiruzzu, ca fa sempre cosi giusti,
Picchi un 'nvnto i stissi palori pi tuttu u Mummu?

Aggiungi commento

Codice di sicurezza
Aggiorna